Doelstelling

De stichting Vrienden van de Zorgboog streeft naar een betekenisvol leven voor alle cliënten van de Zorgboog. De stichting geeft betekenis aan het leven van cliënten door projecten te realiseren die bijdragen aan de zelfredzaamheid, ontplooiing en zelfzorg van cliënten vanuit het concept van positieve gezondheid. Om deze projecten te kunnen realiseren, werven we financiële middelen onder de noemer ‘Vrienden kleuren je leven’. Meer lezen? beleidsplan.

Vrienden kleuren je leven

Medewerkers van de Zorgboog kunnen via intranet een projectaanvraag indienen. Het bestuur beoordeelt de aanvraag aan de hand van een aantal criteria en neemt een besluit (financieren, gedeeltelijk financieren, afwijzen). We spreken particuliere, zakelijke en institutionele donateurs aan voor een financiële bijdrage. Er kan ook sprake zijn van donaties in natura (tijd of materieel). De stichting Vrienden van de Zorgboog heeft de ANBI-status.

Het bestuur van de Vrienden van de Zorgboog bestaat uit minimaal drie leden die maatschappelijk

Ton wordt hartelijk bedankt door Coby Nogarde (RvB Zorgboog) voor zijn inzet voor de Vrienden van de Zorgboog.

betrokken zijn een sterke binding hebben met de missie van de Zorgboog. De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met mogelijk verlenging van eenzelfde periode. Het bestuur wordt daar waar nodig c.q. wenselijk is, ondersteund door de Zorgboog. Het bestuur vergadert vijf maal per jaar.

Het bestuur van de Vrienden van de Zorgboog bestaat uit:

  • Peter de Bruin, voorzitter (Peter is directievoorzitter Rabobank Oss Bernheze)
  • Anja Happé-Lensen, bestuurslid (Anja is directeur van O.P.I. in Helmond)
  • Bert Valentijn, bestuurslid (oud-ambtenaar Gemeente Helmond, lid ledenraad Zorgboogextra)
  • Olaf van Nugteren (vicevoorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool)

Recent heeft Peter de Bruin de voorzittershamer overgenomen van Ton Prüst die enkele jaren voorzitter van de stichting was. Hartelijk dank Ton, voor het op de kaart zetten van de Vrienden van de Zorgboog!

De stichting Vrienden van de Zorgboog legt jaarlijks een financiële verantwoording af door opstelling van haar jaarbalans, de staat van baten en lasten en een toelichting. De stichting Vrienden van de Zorgboog heeft geen winstoogmerk.

Arrow-up