Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de stichting Vrienden van de Zorgboog (ook: stichting, Vrienden). Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van relaties van de Vrienden, bezoekers van www.vriendenkleurenjeleven.nl en naar aanleiding van een direct contactmoment met de Vrienden van de Zorgboog.

Verwerkingsverantwoordelijke

De stichting Vrienden van de Zorgboog is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70457883 en is gevestigd en kantoorhoudend aan Vuurijzer 23, 5753 SV Deurne. Bereikbaar via vrienden@zorgboog.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

De Vrienden kunnen op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

  1. Rechtstreeks van u; als u een e-mail stuurt, telefonisch of schriftelijk contact met ons opneemt.
  2. Via onze website; als u het contactformulier invult, zich als vriend of bedrijfsvriend aanmeldt of zich via de website inschrijft voor de nieuwsbrief. Aan onze website zijn geen cookies verbonden.
  3. Via derden; als we gebruik maken van diensten van derden. Bijvoorbeeld bij een telefonische acquisitie-actie door een callcenter. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van de Vrienden van de Zorgboog plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacybeleid van de betreffende derde.

Welke persoons-(of bedrijfs-)gegevens verzamelen wij?

De Vrienden van de Zorgboog kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: Ø Voornaam, voorletters, titel, achternaam Ø Man/vrouw, leeftijd, geboortedatum Ø Straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats Ø E-mail adres, mobiel telefoonnummer, vast telefoonnummer Ø Bankrekeningnummer Ø Bedrijfsnaam, vestigingsadres, factuurgegevens.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen deze persoonsgegevens van u (of uw bedrijf) om de jaarlijkse incasso uit te kunnen voeren van uw lidmaatschap van de Vrienden van de Zorgboog. Daarnaast verzamelen we de genoemde persoonsgegevens om u op de hoogte te kunnen houden van de activiteiten van de Vrienden via een digitale nieuwsbrief. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om u uit te nodigen voor een Vriendenactiviteit of om u een aanbod te kunnen doen namens de Vrienden van de Zorgboog. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan die hierboven beschreven zijn.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De Vrienden gaan zorgvuldig om met de aangeleverde informatie. Uitgangspunt is dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers of bestuursleden van de stichting als dat voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Wij verstrekken geen gegevens aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming –  tenzij om wetgeving of juridische redenen daartoe genoodzaakt. Voor de jaarlijkse incasso en het verzenden van nieuwsbrieven worden externe partijen of softwareprogramma’s ingezet. Zij hebben beperkte persoonsgegevens nodig voor het vervullen van hun taak en gebruiken deze enkel en alleen daarvoor. Gegevens worden niet opgeslagen of voor andere doeleinden ingezet. Derden zijn hier wettelijk aan gehouden.

Social media

De Vrienden presenteren zich ook op social media. U kunt deze informatie delen via uw eigen social media kanalen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor we ze gekregen hebben of voor zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Nadat het doel is vervallen of bereikt – bijvoorbeeld als u zich uitschrijft als vriend of bedrijfsvriend – worden uw (persoons)gegevens gewist of beperkt.

Bezwaar?

Via vrienden@zorgboob.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde persoonsgegevens door de Vrienden of verzoeken om inzage, correctie, beperking en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. De Vrienden verwerken uw verzoek zo snel mogelijk, uiterlijk binnen zes weken. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen aan de Vrienden kenbaar gemaakt worden of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hebt u nog vragen of suggesties?

Neem gerust contact op met de Vrienden van de Zorgboog via vrienden@zorgboog.nl of tel. 0900 – 899 8636 Bedankt voor uw vertrouwen en voor het feit dat u Vriend van de Zorgboog bent en zo het leven van anderen kleur geeft!

Arrow-up